IMALI

Ngumfuziselo wesono
Atsh’amagqobhok’ ukukutyibeka
Kodw’ixabiso lakho lingaphaya kokuqonda
Wonk’ubani ufunisela ngawe
Abaninzi bangaphaya kwemida
Injongw’inye liqhosha lentunja
Neemvek’ezisebeleni zifund’ukuthetha ngawe
Uyintandokazi yehlabathi
Umlisela nomthinjane
Iinkonde kwananjalo
Kuyafuniselwa ngawe
Nothe wangcamla kwawakhw’amanzi
Uphik’om’ath’akazang’akubone
Kamb’uninzi lusemangcwabeni
Zaatenx’izimilo
Bamb’i bakreq’endlaleni
Bekhangel’ezinqunqay’iindlela
Abazali bashiy’iintsapho
Baselubhacweni
Iintsana zitshw’izijwili
Egameni lemali.