UKUFA

Ndisivil’isijwili sikhenkceza
Ezindlebeni zam sizingisile
Ndathi mandicamagushe kumanyang’akuthi
Ndibhula ndisela ndikhange’umhlola
Ndiyifumen’impendulo
Kwisithokothoko senkungu ndayele
Ezam’iingcinga zikhonkxiwe
Udakumb’umhlaba
Ilihlwil’intliziyo
Kweyam’intliziy’usaphila
Ngokomoya sidl’imbadu
Kwimiqolomba yeengcinga ndinawe
Kufa ndin’ulixelegu
Ngxe ngokuhamba ngequbuliso
Ubomi ngamahla ndenyuka
Uyinyukil’eyakhw’indima
Lisel’enath’icekwa
Imilamb’iyancwina
Ikhalela wena
Umhlab’awoneli
Sisisu sefatyi
Uyaginy’awubuyisi.