UTHANDO

Lungumthombo wobomi
Luvisa kamandi lubuye
Luvise kabuhlungu
Luvuselel’ izazela
Luyaphilisa kwaye
Limkwanik’ithemba
Oke wangcamla kweyothand’ibhekile
Uyakumbona ngochwayit’olungumbizelane
Imvuzemvuze enhambel phezulu bububele
Lusisibane esikhanyisa enzonzobileni yolwandle
Kwiingxondorha ezoyikekayo
Nasentsunguzini yehlathi
Iziphoso zalo ziyishiy’ixhelekil’intliziyo
Uliv’ixhoba libhena ngelithi
Andinakuze ndithande kwakhona
Umbuz’umil’awugungqi
Ingaba sikhona isantya esingahlul’uthando?
Ingaba lo ngumbuzo buciko kusini?
Intliziyo yam’ijacekile
Bubuxoki boxholovane abasebenzis’uthando
Ngenjongo ezigwenxa
Uthando sisipho sika Mdal’endalweni
Luqhagamshelwano nemvisiswano kwimida
Lumanyano kwizizwe
Luyolo lomphefumlo
Luchwayito lwanaphakade.